دور همی ششم من میتونم در اتاق جلسات ساختمان قدیم «انجام میدم»

دور همی ششم در مرکز رشد دانشگاه شریف در تاریخ ۱۱ شهریور ۹۴ برگزار شد: با رسیدن عقربه های ساعت

ادامه مطلب