قدرت نفوذ: شگردهای موفق تاثیرگذاری – رابرت بی . چالدینی [معرفی کتاب]

نام کتاب: قدرت نفوذ شگردهای موفق تاثیرگذاری (The psychology influence of persuasion) نویسنده: رابرت بی . چالدینی (Robert B. Cialdini)

ادامه مطلب