دستنوشته‌ ای از: جان کانر (ترمیناتور)

جان کانر معتقد است که: آینده از قبل نوشته نشده‌است، بلکه این خود ما هستیم که سرنوشتمان را می‌سازیم.  

ادامه مطلب