دستنوشته‌ ای از: جان کانر (ترمیناتور)

جان کانر معتقد است که:

آینده از قبل نوشته نشده‌است، بلکه این خود ما هستیم که سرنوشتمان را می‌سازیم.

 

رمز موفقیت جان کانر ترمیناتور - انجام میدم