شما، باارزش‌ترین سرمایه‌ی خود هستید.

یکی از بهترین قسمت‌های کارآفرین بودن این است که به شما فرصتی داده می‌شود تا رئیس خودتان باشید، خودتان سرنوشت

ادامه مطلب