باز انجام – جیسن فرید، دیوید هاینمایر [معرفی کتاب]

نام کتاب: باز انجام (Rework)

نویسنده: جیسن فرید، دیوید هاینمایر هانسن

مترجم: بهرنگ نوروزی نیا

تعداد صفحات: ۳۷۲ صفحه

معرفی کتاب باز انجام - انجام میدم

درباره‌ی کتاب:

پیشگفتار مترجم

چند ســال پیش که تازه به بازار کار وارد شــده بودم، کوشیدم تا چند کسب و کار راه بیاندازم، ولی پس از چندی هر کدام با شکســت روبرو می‌شدند. در آن سال‌ها میکوشــیدم تا از دیگران بیاموزم که چه کنم تا در کسب و کار پیروز شوم. کمابیش همه یک چیز را می‌گفتند: «طرح تجاری بنویسید»، «یک دفتر کار اجاره کنید»، «ســرمایه‌دار پیدا کنید»، «تا می توانید آگهی بدهید»، «کپی یک محصول خوب را بســازید»، «هر چه مشتری گفت را بپذیرید»، «نباید از رقیبان چیزی کمتر داشــته باشید»، «به کسی روش کســب و کارتان را نگویید»، «تا دیر وقت کار کنید»، «نیروهای تحصیل کرده را به کار گیرید» و بسیاری دیگر از این دست.

این کتاب را که میخواندم، دیدم که به همه چیز جور دیگری می‌نگرد. و این نگرش دگرســان نه تنها نویســندگانش را شکســت نداده، بلکه به پیروزى و کامیابى رســانده است. چیزهایی مانند: «برنامه‌ریزی گمانه‌زنی اســت»، «به کمتر از آنچه میاندیشــید نیاز دارید»، «سرمایه‌گذاری از ســوی دیگران را فراموش کنید»، «شنونده بســازید»، «تقلید نکنید»، «بگذارید مشــتریانتان از شــما بیرون بزنند»، «کمتر از هماوردان انجام دهید»، «از سرآشــپزها پیروی کنید»، «نخوابیدن راهکار بدی است»، «بهترینهــا همه جا هســتند» و بســیاری دیگــر.

این کتــاب پندهای ســودمندی دارد ولی حتی اگر آن‌ها را نپذیرید، دانستن این که راه دیگری هم برای رسیدن به هدف هست و چشــم‌ها را باید شست، جور دیگر باید دید، به شما در پیروزی در کسب و کارتان کمک خواهد کرد.

آنچه در این کتاب می‌خوانید:

 • پیشگفتار
 • پیشگفتار مترجم
 • نخست
 • واقعیت تازه
 • از سربازکردنی‌ها
 • جنبش
 • پیشروی
 • محدودیت‌ها را بپذیرید
 • باروری
 • توهمات توافق
 • هماوردان
 • فرگشت
 • پیشبرد
 • به کارگیری
 • مهار آسیب
 • فرهنگ
 • سرانجام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *