دور همی ششم من میتونم در اتاق جلسات ساختمان قدیم «انجام میدم»

دور همی ششم در مرکز رشد دانشگاه شریف در تاریخ ۱۱ شهریور ۹۴ برگزار شد: با رسیدن عقربه های ساعت

ادامه مطلب

«من میتونم» ۲ برگزار شد.. خیلی شاد و صمیمی و پویا!

سلام، خوب، دور همی دوم من میتونم هم هفته‌ی گذشته طبق برنامه برگزار شد و با دوستای جدیدی تو این

ادامه مطلب